Mögelsvamp, vad det innebär och hur man får bort det

Det första man brukar tänka på i samband med mögelsvamp är illa lukt och besvär. Det förekommer en rad olika sorters mögelsvampar. Mögel kan avge mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som ofta uppfattas som dålig lukt).

Mögel skapar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs med dessa trådar kan möglet transportera näringsämnen och vatten. Uppbyggnaden gör så att mögelsvampen kan svälla sig oerhört stor och kan dessutom leta sig in i porösa material så som trä och betong. Det är således ofta enbart en liten del som syns.

Mögel som inte ger upphov till giftiga gaser används vid framställning av exempelvis ostar. Från mögelsvampen Penicillium kommer även penicillin, vilket är revolutionerande inom medicin och vårt främsta vapen mot bakteriella infektioner. Således är inte allt mögel jämt av ondo. Penicillium kan dock också ge allergi och astma om det får växa till sig i ett hus.

Somliga grupper av mögel, så som svartmögel, är fruktade ur hälsosynvinkel då de kan ge upphov till allvarliga svampinfektioner, exempelvis Aspergillus som kan ge aspergillosis. Aspergillosis är en fruktad åkomma i synnerhet för människor som har nedsatt immunförsvar och kan resultera i döden.

Vanliga symotom som man kan utveckla om man vistas i mögelangripna hus är astma, allergi, hosta, nästäppa, hudirritation, upprepade förkylningar, onormal matthet, mag- och tarmproblem med mera. Det är således relativt vaga symptom som inte varje gång för tankarna till mögel. Om man upplever symptom som ovan nämnda är en bra idé att höra med andra som bor eller vistas ofta i samma hus ifall de upplever liknande saker.

Man ska aldrig tolerera att bo eller uppehålla sig (arbete, skola, förskola och så vidare) i en byggnad som är mögelangripen. Det måste utföras mögelsanering. Man kan sanera på olika sätt, och det är omdiskuterat vilka som är bäst.

Om mögelangreppet är smått och över oorganisk slät yta, så som kakel i badrum, kan man tvätta med vinäger (vittvins-) eller bikarbonat utspätt i vatten för att eliminera möglet, hellre än att använda klorin, som förvisso funkar på dessa ytor, mer är mycket giftigt.

Om det rör sig om porösa material är risken för motsatt effekt påtaglig ifall man använder klorin eftersom det vanligtvis är utspätt med vatten och inte kan tränga ner och eliminera allt mögel. Det är troligt att mögelsvampen så småningom blommar upp igen efter en sådan behandling och det enda man har åstadkommit är att hälla ut lite gift.

Ett bättre alternativ än Klorin är Tvärstopp. Det fotrsätter verka framåt i tiden.

Ifall möglet förekommer på mer porösa ytor, så som betong i till exempel källare, är det bättre att använda sig av foggingmetod alternativt fotokatalytiska luftrenare. Vid fogging hettas saneringsmedlet upp så att det förångas till mindre droppar. Dessa droppar kan därefter lättare ta sig in i porösa material och in i svåråtkomliga utrymmen och där tillintetgöra mögelsvamparna.

Är mögelsvampangreppet så svårt att man inte kan bo kvar i huset förrän det har skett sanering kan man erhålla ekonomiskt support av staten. Vid så allvarliga fall av mögel och annan mikrobiell påväxt räcker det ofta inte med avfuktare och mögeldödande medel utan man måste avverka allt det angripna materialet. Det är ett omständigt och kostsamt projekt, men även det enda som inte bara tar bort mögelsvampen utan även sporer och mykotoxiner.