Mögel i huset – ett typiskt problem

Mögel i hus

Mögel i hus är ett obehagligt fenomen. Tack och lov är det möjligt att bli av med det. Husmögel angriper vanligtvis odugligt ventilerade utrymmen där det förekommer fukt. Fukt är nämligen avgörande för att mögel samt annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker mestadels möglet genom att man känner en illa lukt när man kommer innanför dörren. Denna stank kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och upphöra uppleva lukten. Det är alltså inte jämt lätt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas oerhört mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande tillsammans med karakteristiska mögelfläckar och eventuellt också fuktfläckar, eftersom dessa två fenomen helst kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett om det är husmögel, svartmögel eller av någon annan typ, trivs i fuktig omgivning där det får expandera ostört. Sådana platser är exempelvis badrum, källare samt vindar. Många hus har drabbats av mögel på senare år. Det har sin grund i skilda förändringar som har blivit av sedan huset byggdes, för vanligtvis rör det sig om hus som har en del år på nacken.

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att somliga delar av huset inte värms upp lika rejält som tidigare, till exempel källare. En annan anledning till den ökade förekomsten av mögel i hus är att flera hus inte var noggrant isolerade när de byggdes – man eldade med olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat medförde att det blev en luftgenomströmning.

När man därefter ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli en aning mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Ofta görs detta så effektivt att det inte uppstår någon luftgenomströmning alls – vilket också är meningen när man isolerar. Men tillsammans med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på olika ställen i huset åstadkommer så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En försämrad luftgenomströmning ger en försämrad ventilation vilket gör så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ostört. Följaktligen är det av stor vikt att man, när man upptäcker att huset har drabbats av husmögel, går igenom lufttillförsel och även dränering utanför huset om det rör sig om mögel i källaren alternativt i husgrunden. För att ges en bättre dränering ska man avlägsna alla växter och all jord kring husknutarna samt ersätta det med väldränerande material.

För att få undan husmögel ska man först undersöka hur mycket av huset som är drabbat. Man kan då ta stöd av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och märker ut mögel.

Det ultimata sättet att fullkomligt bli av med mögel och dessutom de hälsovådliga mögelsporerna samt mykotoxinerna är att avlägsna allt det angripna materialet och byta ut det. Ifall man har större mögelskador, så att man ingalunda kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man få statlig ekonomisk hjälp. Man ska då vända sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, ifall man renoverar samt bygger på korrekt vis! Helst också skyddar med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp innan något sker.