Förekomst av allergier påverkas av mögel

Visste du att mögel räknas som svamp och kan ge upphov till allergier p.g.a. dess mykotoxiner samt sporer? Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av dålig stank för att de som bor i huset ska känna symptom. Man kan om man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, särskilt tränade hundar som använder sitt briljanta luktsinne för att hitta mögel.

Mykotoxiner är ämnen som förekommer i skilda mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan genomtränga otaliga material, gärna porösa sådana såsom betong. En mögelangripen källare kan således resultera i problem för de boende trots att de inte vistas i källaren ofta då mykotoxinerna letar sig iväg från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett försvar mot ett i sig ofarligt protein som förekommer i till exempel pollen, hos pälsdjur alternativt i mögel. Reaktionen är hastig och av växlande grad, allt från några utslag alternativt lite snuva till en anafylaktisk chock som måste behandlas akut för att inte få dödlig utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och förmodas bero på att vissa celler i immunförsvaret som vanligtvis tar hand om bland annat parasitangrepp inte har tillräckligt att göra och då utvecklar överkänslighet mot övriga ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de främst i förbindelse med människor genom luftvägarna – vi andas in dem. Följaktligen blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva och andningssvårigheter. Även rinniga och kliande ögon är vanligt.

Mögel trivs i fuktig och lugn miljö, till exempel i källare och badrum som inte används. Har man fått mögel i sitt hus är det angeläget att man tar bort källan om man kan, alternativt sanerar den ordentligt med mögeldödande medel såsom Tvärstopp.

Mögelsporer och mykotoxiner försvinner dock inte fullkomligt ifall man enbart sanderar. Det lämpligaste är således att ta bort de delar som är angripet och byta ut de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men om man drabbats av svår allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare bekymmer, till exempel rinniga ögon och snuva är det mestadels inga problem att flytta in tillbaka till huset relativt omedelbart efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, till exempel mot pollen. Först och främst ska man prova undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, naturligtvis, och då måste man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som intas i tablettform och som verkar förebyggande inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som medför att luftrören svullnar och att det kliar i ögon samt näsa. Man kan likaså använda sig av nässpray.

För rinniga ögon finns särskilda medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, på samma sätt som antihistaminer samt de flesta nässprayer. Ifall man har problem med astmasymptom ska man utredas för det och ges tillpassad astmamedicin, vanligtvis i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara mycket jobbigt, men ifall man känner till hur man bör sköta det kan problemen minskas och till och med försvinna.