Håll krypgrunden fri från fuktskador samt mögel

En krypgrund är en variant av husgrund där det finns en antingen ventilerad alternativt oventilerad ficka mellan bjälklaget samt markytan, istället för källare. Detta medför att huset isoleras framförallt från kyla. Det finns emellertid en hel del vanligt förekommande problem med just krypgrunder som framförallt kommer ifrån genom fuktskador.

Sommarkondens är en vanlig anledning till fuktskador, i synnerhet på sensommaren och början av hösten då lufttemperatur och -fuktighet är som maximal. Med tanke på att krypgrunden håller en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan orsak till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som samlas vid själva bygget av krypgrunden på grund av t.e.x. fukt i byggnadsmaterial eller p.g.a. nederbörd vid uppförandet. Fukten blir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att kringgå detta är det angeläget att man direkt tar undan allt organiskt material, så som jord, sågspån samt annat byggskräp som förekommer på byggarbetsplatsen.

Också översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och i värsta fall i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så hög att den tränger upp och in i krypgrunden vid höga vattennivåer. Är krypgrunden byggd på så sätt att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är felaktigt byggd så kan det ge upphov till att ytvatten rinner in i husgrunden. Detta ska man även tänka på ifall huset är byggt på berg därför att det kan samlas vatten i gropar och fickor i berget vilket kan leda till ovanstående problem.

Oavsett vilken fuktskada så är utgången relativt lik – alltså röta, växten av mögel och spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte enbart kan vara direkt ohälsosamma för personer utan även skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel ger ifrån sig mögelsporer samt mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka båda lätt tar sig in till områden där människor är och kan leda till en rad skilda symptom. Det är även angeläget att ha i beaktande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan liten kvantitet för att ge upphov till bekymmer att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan också leda till spridning av dålig lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och fortsättningsvis upp i husets interiör. Även efter man har fixat fuktskadeproblem och mögelsanerat i både hus och krypgrund kan illa lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan genomföras med luftrenare alternativt ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då även att försvinna helt.

Förebygga är den bästa metoden, att bearbeta krypgrunden med Tvärstopp bidrar till ett extra skydd. För att ordna fuktrelaterade besvär måste man tränga bort fukten. Det görs lämpligast genom att avfukta grunden med hjälp av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att motverka nya fuktskador.

Ifall man har drabbats mögelangrepp kommer proceduren bli mer komplicerad än att bara avfukta krypgrunden. Det definitivt säkraste sättet att ta bort mögel är att fullkomligt eliminera och ersätta skadat material. Om man inte vill eller kan åstadkomma det så fungerar det även att tvätta angripna områden med hjälp av fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod dödar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.