Är du i behov av luktsanering?

För att bli kvitt odörer som är elakartade kan man använda sig av en procedur som kallas luktsanering. Det finns olika metoder att gå tillväga vid sanering, beroende på luktstyrkan och framför allt källan. Det första som man bör fundera på är förstås att undanröja källan till den dåliga lukten. Men trots att man så gjort kan somliga odörer dröja sig kvar i väggar samt möbler. För att komma tillrätta med detta, som annars kan bli ett obehagligt besvär, finns det olika metoder. Alla sätt har sina för- och nackdelar.

Luktsanering med hjälp av ozon är en vanlig procedur. Ozon är en instabil gas bestående av tre syreatomer vilket vanligtvis återfinns högt upp i atmosfären där det skyddar mot ultravioletta strålar. Ozon är emellertid hälsovådligt och man ska följaktligen inte uppehålla sig i trånga utrymmen då sanering sker med stöd av ozon. Eftersom ozon är en instabil molekyl krävs det att ozonet bildas på plats, av ett så kallat ozonaggregat. Ozonsanering fungerar bra mot både dålig lukt och åt att sanera mögel. De stöder även då man vill bedriva bort till exempel möss som härbärgerar i väggar och dylikt.

En annan procedur för luktsanering är genom fotokatalysator. Det är en apparatur med en UV-lampa vilken aktiverar en katalysator, t ex aluminiumdioxid, alternativt det ännu mer effektiva titandioxid. Det uppstår då hydroxylradikaler som är väldigt reaktiva. Inom någon sekund efter bildandet har de oxiderat med någon annan partikel. På så vis slår man sönder molekylerna som medför den dåliga lukten. Denna procedur är den nyaste och hittills effektivaste. För att göra fotokatalysatorn ännu mer verkningsfull kan man använda sig av en UV-lampa som producerar en liten mängd ozon också. På så sätt får man en dubbel effekt.

Om man använder bara fotokatalysator som luftsanering kan man vistas i miljön medan saneringen pågår, vilket i somliga situationer kan vara nödvändigt, till skillnad mot metoden med ozonaggregat.

Ännu en en procedur för luktsanering är så kallad fogger-metod. Denna procedur används även som saneringsmetod mot mögel samt parasiter. Foggning går ut på att man har en sorts rökmaskin vilken hettar upp det ämne man väljer att använda – det varierar självklart beroende på vad för problem man fått -, t ex en blandning vilken består av livsmedelsgodkänd propylenglykol som används vid just luktsanering. Glykolen omvandlas till alkohol vilken i sin tur avdunstar. Foggerapparaten värmer upp glykolen till gas och finfördelar den så att partiklarna inte blir större än 5 mikrometer. Det för med sig att saneringsvätskan kan tränga in på annars otillgängliga platser.

Om detta inte räcker kan man stryka på saneringsvätska alternativt Fulstopp. Dessa vätskor har för uppdrag att döda mögel och svartmögel (en mögeltyp som visar sig som svarta pricka på trä), men även mossa, lavar etc. Saneringsvätskor renar dock inte luften från mögelsporer och övriga hälsofarliga partiklar. Vätskorna appliceras med fördel på porösare ytor där lukten har trängt in djupt, i t ex trä och betong. Saneringsvätska kan användas enskild men man erhåller snarare bästa effekt ifall det används som komplement åt en annan metod.

Eftersom saneringsvätskor inte allt för sällan är både hälsovådliga och miljöfarliga – Fulstopp i brukslösning är lätt biologiskt nedbrytbar fastän den funkar så bra – bör man dock i så stor omfattning som möjligt överväga de övriga metoderna när man har att göra med luktsanering.