Mikrobiell påväxt – ett förstadie till bekymmer

När miljön är gynnsam för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Även om gränserna är diffusa kan man påstå att bakterier, ärkebakterier, somliga protozoer, en del djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan då och då inkorrekt omnämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan förenklat påstå att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare besvär med synlig mögel och dylikt. Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer snart att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som syns då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som ger dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer så småningom att stinka p.g.a. tillväxten bakterier.

Om man misstänker att man har fått bekymmer med mögel eller annan mikrobiell påväxt ska man inte vänta utan ta itu med det direkt med tanke på att det bara kommer att bli värre. Det är dessutom hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan medföra symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har undersökningar dessutom visat att mögel även påverkar nattsömnen i och med att man får bekymmer med luftvägarna samt andningen.

Om man är oviss på var möglet finns kan man ta assistans av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som använder sitt briljanta luktsinne för att finna just mögel. Det bästa sättet att handskas med mögel är att helt enkelt ta bort och ersätta det angripna materialet med nytt samt fräscht som därpå skyddas med Tvärstopp. Om det inte är möjligt kan man rengöra ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan också använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan nå mer otillgängliga utrymmen. Det är inte att rekommendera att man uppehåller sig i ett rum som utsätts för fogging då det inte allt för sällan är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det angeläget att ordna de problem som leder till mikrobiell påväxt. Då fukt, som tidigare omnämnt, är den absolut vanligaste orsaken gäller det att fixa ventilation och isolering ifall det gäller källare, vindar alternativt husgrunder, där det är typiskt med fukt. Också dränering är bra att se över om man har besvär med fukt i grunden. Det kan även hjälpa ifall temperaturen höjs i samband med bättre ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel och andra mikrober är i badrum och det kan te sig så illa att det tillväxer innanför kaklet, varpå man måste avlägsna det innan man kommer till källan. För att undvika mögeltillväxt i badrummet är det angeläget att fogarna är riktigt täta samt att man har en bra ventilation, samt att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars raskt kan finna ett fotfäste.

En torr samt ren omgivning är en ogynnsam omgivning för mikrobiell påväxt.