Vad ska man ha i åtanke inför saneringen?

När det gäller mögel alternativt annan mikrobiell påväxt så kan sanering utföras på många skilda vis. Vilket vis man väljer bör grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man får av möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka bildar ett nätverk som heter mycel. Det gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir mycket svåra att få död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan avge sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss annorlunda mycket. Typiska symptom som man kan få av mögel är sömnighet, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska åtgärdas så fort det upptäcks. Illa lukt är ett typiskt tecken på mögel – det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig vanligtvis fast i kläder och inredning och kan bli svår att få bort trots att man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan växa i badrum, fastän kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig plats för svamp. Det beror på hudavlagringar och tvålrester som samlas där när man duschar alternativt badar. I kombination med ett undermåligt ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter åt möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det mestadels med att man städar noggrant. För att bli kvitt med möglet kan man nyttja vanligt diskmedel och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger. Undvik klorin med tanke på att det inte alls är bättre mot möglet än ovanstående medel, men däremot är betydligt sämre för naturen!

Se även alltid över ventilationen vid en mögelsanering, med tanke på att den är väldigt viktigt att fukten inte blir stående i ett utrymme med tanke på att det är en förutsättning för att mögel och övrig mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer långtgående angrepp så bör man utreda hur utbrett det är. Man kan då ta hjälp av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan uppfatta mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer på otillgängliga platser alternativt där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man nyttja så kallad fogging. Det innebär att man, med assistans av en speciell foggingmaskin värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen.

Det är viktigt att man inte vistas i rummet på samma gång som fogging sker, samt att man vädrar ut noga efteråt med tanke på att medlen man använder kan vara hälsovådliga. Vanligtvis kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen tillfällig alternativt bestående avfuktare ifall det rör sig om mögel i till exempel källare, vind eller andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging eller vanlig tvätt tar bort sporer alternativt mykotoxiner.

Om mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska underhåll för att göra en totalsanering, vilket i praktiken innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och kostsamt men ger i särklass det ultimata skyddet med tanke på att man får bort både möglet, sporerna och mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man samtliga ytor med hjälp av Tvärstopp.